Compare Listings

قوانین وراثت برای اتباع خارجی در ترکیه

قوانین وراثت برای اتباع خارجی در ترکیه

اتباع خارجی مقیم ترکیه که شهروندی آن کشور را به دست آورده اند، درصورت وفات کی ها وارث ملک وجایداد ایشان خواهد بود؟ چگونه این جای داد، مُلک، پول، اموال منقول وغیر منقول تحت چه شرایطی وبه کدام افراد انتقال خواهد کرد؟ وارثین کی ها اند؟ و….!
مالیات ارثی در ترکیه وجود داردیاخیر؟ این مالیات به کدام اساس صورت میگیرد؟آیا خارجیان مانند شهروندان ترکیه ازقوانین ارث بهره مند خواهند شد؟ و…
در اینجا ما موضوع ارث وقوانین میراث را به اتباع خارجی در ترکیه برسی میکنیم.

برای اتباع خارجی و سرمایه گذاران خارجی مسئله یک نگرانی اساسی شمرده میشود که پرسش های زیادی در حوزه مستغلات و ملک برای اتباع خارجی به وجود آمده است.
ترکیه همه ی قوانین ارث برای خارجیان، مالیات ارثی، انتقال اموال ودیگر شرایط استثنایی را خیلی دقیق وشفاف مورد برسی قرار داده است ود قیقا قوانین ارث برای اتباع خارجی همانند شهروندان ترک برسی میشود.
دارنده اموال در کشور ترکیه نیاز دارد که یک وصیت نامه نوشته و این وصیت نامه را در دفتر اسناد رسمی کشور خودش و همچنان ترکیه ثبت نمایید، درکشور ترکیه یک روز زمان نیاز است تا این اسناد (وصیت نامه) طی مراحل گردد که بدون شک ازجنجال های خیلی زیاد در آینده جلوگیری میکند و نهایت مهم است.

آنچه برای تهیه یک وصیت نامه ضروری است قرار زیل اند.
پاسپورت وکاپی آن که هردوباید به زبانهای انگلیسی ترجمه شده باشند.
سند مالکیت دارایی، و کاپی آن و همچنان کاپی پاسپورت،تزکره و عکس وارث ضروری میباشد که هنگام تحریر وصیت نامه در محکمه اسناد کشور ترکیه حضور دوشاهد ضروری میباشد، و این وصیت نامه فقط برای یک روز معتبر است پس شخص دارنده املاک در کشور ترکیه باید هرچه عاجل به ثبت وطی مراحل آن اقدام نمایند.

لازم به یادآوری میدانیم تا قبل از مراجعه به دفتر ثبت اسناد ووصیت نامه نیاز است که شخص دارنده املاک در ترکیه به یکی ازشفاخانه های شهر مراجعه کرده وسند سلامت روانی خودرا با خود داشته باشد.
در مورد اموال منقول این وصیت نامه که در دو کشور مورد تایید قرار گرفته است به آسانی اجرا میشود ولی آنجا قوانین ترکیه اجرا میشود که اموال غیر منقول باشد ودر قلمرو کشور ترکیه واقع شده باشد.
اصل پرسش اینجا پیدا میشود که اگر شخص مذکور کدام وصیت نامه نداشته باشد پس اموال او چگونه وبرای چه کسانی سپرده خواهد شد؟
درصورت عدم موجودیت وصیت نامه حقوقی و قانونی وارث اصلی املاک و مستغلات به صورت زیر تعیین میشوند.
همسروفرزندان او از جمله وارثین اصلی شمرده میشوند که اموال شخص متوفی را دریافت خواهند کرد.
اگر شخص متوفی فرزند (دختروپسر) نداشته باشند والدین مرحوم(پدرومادر) به عنوان میراث دار اصلی شمرده میشود ودرصورتیکه متوفی فرزند و والدین نداشته باشد میراث دار سومی برادرش و پدرکلانش میباشد که ملک و جای داد راتسلیم خواهند گرفت.
در آخرین لحظه اگر متوفی آنچه در بالاذکرشد را نداشته باشد پس تمام دارایی ایشان به همسر یا شوهرش می رسد، ودر صورت نبود همسر تمامی دارایی متوفی به دولت ترکیه سپرده خواهد شد.

در ابتدا کار برسی خواهد شد که شخص متوفی از بانکها، و دیگر دفاتر قرض دار است یا خیر اگر ایشان قرض دار باشند پس دراولین اقدام از اموال مذکور برای پرداخت بدهی هایش صورت خواهد گرفت.
درکشور ترکیه مالیات براموال وجود دارد و هیچ تفاوتی میان مالیات براموال اتباع خارجی با شهروند ترک دیده نمیشود و همه یکسان است ولی نرخ مالیه برا اموال یکسان نیست و نظر به جای داد،ومحل اموال از ۱٪ شروع الی ۳۰ ٪ مالیه بر اموال وضع می گردد، وهر زمان که ارزش همان ملک و جای داد کاهش یابد در نرخ مالیه نیز کاهش صورت خواهد گرفت که در حد اکثر اوقات مالیات بر اموال ارثی باید در مدت سه سال پرداخت شود که معمولا پرداخت آن درماه های می ونوامبر  میباشد.
در قوانین ترکیه حقوق زن و مرد مساوی است و املاک و مستغلات غیر منقول متوفی میان همسرمتوفی  و فرزندان (پسرودختر) به صورت مساوی تقسیم می گردد.

img

editor fin

Related posts

چه ‌کسانی میتوانند پاسپورت دائمی ترکیه را به دست آورند؟

بدون شک افراد زیادی به منظور سفر و زندگی بهتر از کشور...

ادامه مطلب
توسط editor fin

پاسپورت ترکیه؛ با داشتن گذرنامه ( پاسپورت) ترکیه به چند کشور میتوانیم سفر کنیم؟

شهروندان کشور های جهان دارای مدارک و اسناد معتبری...

ادامه مطلب
توسط editor fin

تغییرات در قانون تمدید اقامت ترکیه

شرایط قانون تمدید اجازه اقامت ترکیه تغییر کرده...

ادامه مطلب
admin
توسط admin

به بحث بپیوندید