گستره قیمت از طرف تا

Compare Listings

شرایط و ضوابط

عدم مسوولیت حقوقی

لطفا شرایط و ضوابطی را که ذیلاً مشخص شده مطالعه کنید. این شرایط عمومی (“شرایط و ضوابط رهنمای املاک FIN”) مربوط به دسترسی و استفاده شما از این وب سایت است. استفاده شما از وب سایت ما به معنی پذیرفتن شرایط توسط شما است.

اگر با این شرایط و ضوابط موافق نیستید، لطفا از این سایت استفاده نکنید.

حق کاپی وب سایت رهنمای املاک FIN 2019 محفوظ است.

حق انحصاری صفحات ، اطلاعات موجود و تنظیمات آنها مربوط مالک رهنمای املاک FIN می باشد مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

لوگوی تجاری رهنمای املاک FIN، شرکت های تابع آن، وابسته به آن، قرارداد کنندگان / و یا گروههای شرکت کننده مالک های تجاری و خدماتی هستند که لوگری تجاری و خدماتی آن ها در این وبسایت ظاهر می شوند و تمامی حقوق مربوط به نشان تجاری و خدماتی محفوظ است.

موافقت : با دسترسی به این وبسایت، شما موافق هستید تا تحت این شرایط و قوانین قرار بگیرید.

استفاده از معلومات و مواد: استفاده از اطلاعات و مواد موجود در این وب سایت توسط رهنمای املاک FIN با حسن نیت تهیه شده است. مسئولیت استفاده از اطلاعات و مواد این وب سایت را به عهده میگیرید.

لطفا توجه داشته باشید که تمام محصولات و خدمات در همه مناطق موجود نیست. رهنمای املاک FIN صلاحیت تصمیم گیری و تعیین محصولات و خدمات مشخص را دارد.

فن صلاحیت دارد تا بعضی محصولات را فراهم بسازد یا نه.

رهنمای املاک FIN ، بدون ضمانت تمام توجه لازم را از صحت و درستی اطلاعات و مطالب موجود در این وبسایت، از جمله متن، گرافیک، تبلیغات، لینک ها یا سایر موارد در نظر گرفته است. اطلاعات موجود در وب سایت ما و نشر آن توسط رهنمای املاک FIN نباید به عنوان جایگزینی برای مسلک قانونی، مالی و یا مشوره دهی در نظر گرفته شود. در حالی که سعی می‌کنیم اطلاعات در سایت دقیق، کامل و به روز باشد، با این حال هیچ گونه ضمانت از دقیق بودن آن نمیدهیم. اگر به جزئیات آن تکیه کنید، ریسک خواهید کرد.

رهنمای املاک FIN از دقت، صحت و کامل بودن اطلاعات و مواد ضمانت نمیکند و به طور واضح مسئولیت غفلت یا خطاها موجود را رد می کند و هیچ نوع ضمانت ضمنی،صریح یا قانونی وجود ندارد و این محدود به نقض حقوق شخص ثالث، عنوان، بازاریابی،و آزمایش یک ویروس کامپیوتری در ارتباط با اطلاعات و مواد نیست بلکه شامل همه چیز است.

رهنمای املاک FIN هیچ گونه مسوولیت خسارت، زیان یا هزینه هایی از جمله عدم محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم، خسارات ، تصادف، تلفات یا هزینه های ناشی از دسترسی یا استفاده از این وب سایت را ندارد.

علاوه بر این، رهنمای املاک FIN در بابت عدم توانایی استفاده از وب سایت توسط هر گروه، تکیه بر محتوای این وب سایت، ویروس های کامپیوتری، سیستم ناموفق، ارتباط با هر عملکرد ناکام و خطا، حذف، وقفه، نقص، تاخیر و یا ناکامی در عمل یا انتقال مسئول نیست؛ حتی اگر رهنمای املاک FIN ، آمرین، مدیران، کارمندان و یا خدمه آن از چنین خسارات یا هزینه های احتمالی اطلاع داده شده باشند. این بند محرمانه طبق قانون مجاز است.

همه اطلاعات ارایه شده از طریق وب سایت رهنمای املاک FIN باید تصدیق و در ملکیت ما باقی بماند. رهنمای املاک FIN استفاده از ایده ها، مفاهیم، ​​دانش مسلکی، و یا تخنیک های موجود را برای بازدید کنندگان وب سایت آزاد گذاشته است. ما به هیچ وجه به محرمانه بودن یا حفظ حریم خصوصی در رابطه با چنین ایده ها، مفاهیم، ​​دانش مسلکی و یا تخنیک ها و اطلاعات تعهدی نداریم به جز مواردی که رهنمای املاک تعیین کرده یا توسط قانون مشخص شده است.

شرایط و ضوابط قابل تغییر است و در هر زمان بدون اطلاع قبلی می توان اصلاحات آورد. بنابراین، هر بار که از این وبسایت بازدید میکنید، باید این شرایط و ضوابط را برای هر گونه تغییر یا اصلاح بررسی کنید. ما حق تغییر هر گونه شرایط و ضوابط جدید در وب سایت و تغییر آنها، در هر زمان و شرایط مختلف را داریم.

با دسترسی به این وب سایت و به دست آوردن اطلاعات، امکانات، محصولات یا خدمات ارایه شده از طریق آن، شما موافق هستید تا تحت قانون جمهوری ترکیه قرار گرفته و در مقابل تصمیمات و حکم آن تسلیم شوید.